รางวัล
AWARD
2559

ธนาคารออมสินคว้า 2 รางวัลในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  2  (พ.ศ. 2556 - 2560)

สำนักงาน  ป.ป.ช.

จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่รัฐวิสาหกิจที่พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรมหน่วยงาน ณ โรงแรมเบสเวสเทิร์น พลัส แวนด้าแกรนด์
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่  
1.รางวัลชมเชย  แผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของธนาคารออมสินด้านการพัฒนา
และยกระดับดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) ประจำปี 2559 ในกลุ่มสถาบันการเงิน
2.รางวัล บุคคลต้นแบบ ด้านความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร ประจำปี 2559
น.ส.ประดา เสมรบุณย์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก”