เกี่ยวกับ

About

โครงการ
ออมสินสีขาว

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 รัฐบาลมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐรวมถึงรัฐวิสาหกิจจัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 1 และเมื่อปี พ.ศ. 2556 ธนาคารออมสินทบทวนนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตระยะที่ 2 โดยออกระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับ 510 ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 และปี พ.ศ. 2557 ธนาคารออมสิน ได้จัดตั้งโครงการออมสินสีขาว เพื่อรวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและมุ่งเน้น กระตุ้นจิตสำนึกภายในองค์กรและคู่ค้า

2557

ในปี พ.ศ. 2557 ธนาคารออมสินได้จัดตั้งโครงการออมสินสีขาว โดยวัตถุประสงค์ของโครงการมุ่งเน้นเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมี ชื่องานว่า

“ออมสินสีขาว ZERO CORRUPTION

ใส่ใจ เอาจริง เด็ดขาด”

2558

ธนาคารออมสิน รวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ อย่างต่อเนื่อง ผลักดัน โครงการออมสินสีขาว ปีที่ 2 มุ่งเน้นกระตุ้นจิตสำนึก

“ออมสินสีขาว ZERO CORRUPTION HERO CORPORATION

ไม่ให้ ไม่รับ หยุดยั้งการทุจริตคอร์รัปชั่น”

2559

โครงการออมสินสีขาว ประจำปี 2559นี้ ธนาคารออมสินได้สร้างความตระหนักต่อภัยคุกคามทางอุปกรณ์ต่างๆ และคอมพิวเตอร์ด้วยการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ เรื่อง

“Cyber Security Awareness

รู้ทัน ป้องกัน ปลอดภัย”

เพื่อเป็นการสื่อสารการตลาดอย่างครบวงจร พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงาน ลูกค้าและ คู่ค้าของธนาคาร